حجم قیمت (ریال) ثبت درخواست
۳ گیگابایت حجم بین الملل یا ۱۲ گیگابایت داخلی ۶۵،۴۰۰
ثبت سفارش
۲۰ گیگابایت حجم بین الملل یا ۸۰ گیگابایت حجم داخلی ۳۸۱،۵۰۰
ثبت سفارش
۵۰ گیگابایت حجم بین الملل یا ۲۰۰ گیگابایت داخلی ۹۲۶،۵۰۰
ثبت سفارش
۱۰۰ گیگابایت حجم بین الملل یا ۴۰۰ گیگا بایت حجم داخلی ۱،۷۴۴،۰۰۰
ثبت سفارش
۵۰۰ گیگابایت حجم بین الملل یا ۲ ترابایت داخلی ۷،۶۳۰،۰۰۰
ثبت سفارش