VDSL چیست؟

در زمان نصب يک تلفن ( استاندارد) در اغلب کشورها [...]